Healthchecks.io Trạng thái

Welcome to the Healthchecks.io status page. If there are interruptions to service, we will post a report here.

Tình trạng hiện tại

Đã cập nhật ngay bây giờ

Dashboard

Hoạt động

Ping API

Hoạt động

Notification Sender

Hoạt động

Chỉ số hệ thốngNgày  |  Tuần  |  Tháng

 1. Processed pings

  289 pings/s

 2. Queued incoming pings

  0 in queue

 3. Notifications sent

  13.2 notifications/min

 4. Queued outgoing notifications

  0 in queue

Sự cố trong quá khứ

 1. Hôm nay

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 2. Tháng 9 19

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 3. Tháng 9 18

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 4. Tháng 9 17

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 5. Tháng 9 16

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 6. Tháng 9 15

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 7. Tháng 9 14

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 8. Tháng 9 13

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 9. Tháng 9 12

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 10. Tháng 9 11

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 11. Tháng 9 10

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 12. Tháng 9 9

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 13. Tháng 9 8

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 14. Tháng 9 7

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.