Healthchecks.io Trạng thái

Welcome to the Healthchecks.io status page. If there are interruptions to service, we will post a report here.

Tình trạng hiện tại

Đã cập nhật ngay bây giờ

Dashboard

Hoạt động

Ping API

Hoạt động

Notification Sender

Hoạt động

Chỉ số hệ thốngNgày  |  Tuần  |  Tháng

 1. Processed pings

  264 pings/s

 2. Queued incoming pings

  0 in queue

 3. Notifications sent

  14.6 notifications/min

 4. Queued outgoing notifications

  0 in queue

Sự cố trong quá khứ

 1. Hôm nay

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 2. Tháng 11 26

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 3. Tháng 11 25

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 4. Tháng 11 24

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 5. Tháng 11 23

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 6. Tháng 11 22

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 7. Tháng 11 21

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 8. Tháng 11 20

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 9. Tháng 11 19

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 10. Tháng 11 18

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 11. Tháng 11 17

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 12. Tháng 11 16

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 13. Tháng 11 15

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 14. Tháng 11 14

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.